Bently本特利官网-本特利振动传感器、振动变送器、探头、模块、3500通讯模块、监测器、前置器、延伸电缆、放大器 > 产品介绍 > Bently Nevada_本特利附件及其他 >

Bently Nevada本特利bently3300 XL系列前置器系统

Bently Nevada本特利bently3300 XL系列前置器系统
本特利bently3300 XL系列前置器系统

电涡流传感器可以直接观察到多种振动、位移、 转速相位测量的轴或靶面位移。差胀测量。壳体振动传感器安装于壳体上,测量壳体表面的振动.产品包括加速度计和速度传感器。本特利内华达3300 XL系列前置器系统,包括电涡流传感器电缆前置器。用于轴承机械的轴振动和轴位移测量,以及键相位和转速测量差胀测量,转速计和零转速测量,相位参考键相位信号 往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量。

常见型号:

bently前置器330180-50-00和330180-51-00
产品选项描述
本特利内华达3300 XL系列前置器系统有大致一下几种:
 • 3300 XL 8mm电涡流传感器系统用于径向振动、轴位移、速度和相位(Keyphasor)测量。
 • 3300 XL 11mm电涡流传感器系统用于轴位移、蒸汽轮机的斜坡式胀差、往复式压缩机的活塞杆位置或杆沉降、转速计和零速度以及相位(Keyphasor)测量。
 • 3300 XL NSv电涡流传感器系统用于小目标区域、减少的侧视图或扩孔间隙以及其他类似限制条件,但不包括标准的5毫米/ 8毫米电涡流探头应用。
 • 3300 XL 25mm电涡流传感器系统适用于测量大中型蒸汽涡轮发电机上的胀差。
 • 3300 XL 50mm电涡流传感器系统
本特利3300XL前置器系统的传感器监测到的振动信号一般传输至:3500/25模块,3500/40模块,3500/42M模块,3500/50模块,3500/45模块等振动监测模块上。

前置器接线前置接线 5米探头只能与5米的前置器配合使用5米探头只能与5米的前置器配合使用
bently前置器330180-50-00和330180-51-00

它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300 前置器相同。两种形式的安装基板均具有电绝缘性,不需要单独的绝缘板。3300 XL 前置器抗无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到附近无线电信号的干扰。输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号。它既能进行静态(位移)测量又能进行动态(振动)测量,主要用于油膜轴承机械的振动和位移测量,以及键相位和转速测量.3300 XL8mm 系统是我们性能较优的电涡流传感器系统,100%符合美国石油学会(API)为这类传感器制定的670 标准(第四版)。3300 XL 8mm 电涡流传感器系统能达成规定的性能标准,并且探头、延伸电缆和前置器具有完全可互换性,不需要单独的匹配组件或工作台校准。
 
3300 XL 前置器总长度和安装选项:

5 0  5.0 米(16.4 英尺)系统长度, 面板安装 
5 1  5.0 米(16.4 英尺) 系统长度, 导轨安装

Bently Nevada本特利前置器330180-50-00和330180-51-00
bently前置器330180-50-00和330180-51-00实物图
Bently Nevada本特利bently3300 XL系列前置器系统
面板安装 3300XL前置器330180-50-00
面板安装 3300XL前置器330180-50-00
面板安装 3300XL前置器330180-50-00
面板安装 3300XL前置器330180-51-00
传感器包括在前置器系列:
Bently Nevada本特利bently3300 XL 8毫米系统
 • 3300 XL 8毫米接近传感器系统
 • 3300 XL 11毫米接近传感器系统
 • 3300 XL探针
 • 3300 XL NSV 接近传感器系统
 • 3300 XL 25毫米接近传感器系统
 • 3300 XL 50mm接近系统
Bently Nevada本特利bently3300 XL系列前置器系统型号参考:
330103-00-03-05-02-CN
330103-00-03-10-01-05
330103-00-03-10-02-00
330103-00-03-10-02-CN
330103-00-03-10-02-05
330103-00-03-50-02-00
330103-00-04-05-02-00
330103-00-04-10-01-00   
330103-00-04-10-02-00   
330103-00-04-10-02-CN   
330103-00-04-10-02-05
330103-00-05-05-02-00
330103-00-05-05-02-05
330103-00-05-10-01-00
330103-00-05-10-02-00
330103-00-05-10-02-CN
330103-00-05-50-02-00
330103-00-06-05-01-00
330103-00-06-05-02-00
330103-00-06-05-02-05
330103-00-06-10-02-00 
330103-00-06-10-02-05 
330103-00-07-10-02-00 
330103-00-07-90-02-00
330103-00-08-05-02-05 
330103-00-08-10-02-00
330103-00-08-10-02-CN
330103-00-09-05-02-00  
330103-00-09-10-02-00
330103-00-09-10-02-CN
330103-00-10-05-02-00
330103-00-10-05-02-05
330103-00-10-10-01-00
330103-00-10-10-01-CN
330103-00-10-10-01-05
330103-00-10-10-02-00
330103-00-10-10-02-CN  
330103-00-11-05-02-00
330103-00-11-05-02-05
330103-00-11-10-02-00
330103-00-12-10-01-00
330103-00-12-10-02-00
330103-00-12-10-02-CN
330103-00-13-10-02-00
330103-00-13-10-02-CN   
330103-00-14-05-02-05
330103-00-25-05-02-00
330103-04-10-10-02-00
330103-05-12-10-02-CN
330103-03-15-10-02-00
330103-10-20-10-02-00
330104-00-02-10-02-00
330104-00-02-10-02-05
330104-00-03-10-02-05
330104-00-04-05-02-00
330104-00-04-10-02-00
330104-00-04-10-02-CN
330104-00-04-10-02-05
330104-00-05-05-02-00
330104-00-05-10-01-00
330104-00-05-10-02-05
330104-00-05-50-02-00
330104-00-06-10-02-00
330104-00-06-10-02-CN
330104-00-06-90-11-05
330104-00-07-10-02-00
330104-00-07-10-02-05
330104-00-07-10-01-05
330104-00-08-05-02-05
330104-00-08-10-01-05
330104-00-08-10-02-00
330104-00-08-10-02-CN
330104-00-09-10-02-00
330104-00-09-10-02-CN
330104-00-10-05-02-00
330104-00-10-05-02-05
330104-00-10-10-02-00
330104-00-10-10-02-05
330104-00-11-10-02-00
330104-00-11-10-02-CN
330104-00-12-05-02-00
330104-00-12-05-02-05
330104-00-12-10-01-CN
330104-00-12-10-02-00
330104-00-12-10-02-05
330105-02-12-05-02-00
330105-02-12-10-02-00
330105-02-12-10-02-05
330106-05-30-05-02-00
330106-05-30-05-02-CN
330106-05-30-10-02-00
330106-05-30-10-02-CN
330106-05-30-50-02-00
330192-00-20-50-00  
330194-13-20-10-00  
330400-01-05
330400-02-00
330500-02-00
330500-03-00
330525-00
330525-CN
330703-000-050-10-02-00
330703-000-060-10-01-00
330703-000-060-10-02-00
330704-000-060-10-02-00
330706-005-046-10-02-00
330709-000-030-10-02-00
330709-000-050-10-02-00
330709-000-080-10-02-00
330710-000-060-10-02-00
330851-02-000-030-10-00-CN  
330851-02-000-060-10-00-CN  
330851-02-000-060-50-00-CN
330851-02-000-070-10-00-05
330851-02-000-100-50-00-CN
330904-08-15-10-02-00   
330904-08-15-10-02-05
330905-00-05-10-02-00
330905-00-08-10-02-00  
330905-00-09-05-01-00
330905-00-10-10-02-00
330905-00-25-05-02-05
330907-05-30-10-02-00
330907-05-30-10-02-CN
330910-00-05-10-02-00
330910-00-05-10-02-00

▶产品种类较全,此处不一一列举,如需了解请咨询客服。

在线咨询:
快速询价
快速询价
快速询价
快速询价
快速询价
快速询价
快速询价

微信扫码询价

客户服务热线

18372048130


在线客服